QOPRNx@v  
QOPSNx@v  
QOPTNx@v 
QOPUNx@v  

 QOP7Nx@v
 
 
QOPWNx@v

 
 
QOPXNx@v
 
 
QOQONx@v